Jdi na obsah Jdi na menu

DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA ŘÍJEN 2020
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERNINK,p.o.

  • Počínaje 14.10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základní školy ve výuce. Škola přechází na distanční výuku.
  • Distanční výuka začíná v pondělí 19.10. Do té doby mají žáci zadané úkoly.
  • Škola zakoupila každému žákovi licenci v programu Microsoft office. Veškerá aktivita probíhá v tomto programu přes aplikaci MS Teams. V teamsech se zadávají a odevzdávají úkoly, probíhá online výuka a veškerá komunikace s učiteli. Všechny informace naleznou žáci i rodiče přímo v příslušných skupinách právě v MS Teams . (Pomocníka pro užívání MS teams naleznete v příspěvcích na našich Facebookových stránkách)

 

ms-teams-logo-496x248.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA BŘEZEN 2020
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERNINK,p.o.

 

ÚVODEM

Na základě žádosti České školní inspekce, vypracovala základní a mateřská škola Pernink informace o průběhu aktuální situace. Uzavření škol bylo nařízeno s platností ode dne 11.3.2020, z důvodu šíření nákazy novým typem koronaviru – Covid 19. Prvních několik dnů zůstávali žáci doma a vypracovávali si běžné úkoly, zadané ještě za průběhu klasického vyučování. Dne 12.3. 2020 proběhla pedagogická rada, kde pedagogové společně s ředitelem vytvořili skupinové konverzace formou aplikace messenger a whatsapp, pro každý ročník zvlášť. Vytvoření skupinových konverzací proběhlo bez problémů, za pomoci vybraných žáků a jejich kontaktů, všichni žáci byli zapojeni. Dále byly žákům zřízeny účty na portále One drive, kde jsou uložené domácí úkoly, prezentace a aktuální informace.

 

DOTAZY

 

Jak se daří komunikace s učiteli, žáky a jejich rodiči?

Komunikace mezi učiteli a žáky probíhá formou již zmíněných skupinových konverzací. Pokud se učitel s žáky domluví na konkrétním času, kdy budou žáci online, z důvodu předávání informací/úkolů, žáci většinou domluvu splní. Mezi pedagogy a rodiči probíhá komunikace telefonická/smsková. Třídní pedagogové volají jednou týdně rodičům s dotazy, zda vše probíhá v pořádku, zda situaci zvládají a jestli nepotřebují s něčím pomoc. Rodiče kontaktují pedagogy pouze ve chvíli, kdy mají děti technickou závadu, nebo něčemu nerozumí.V tuto chvíli musíme tuto komunikaci hodnotit pozitivně, protože máme absolutní přehled o tom, kdo co a jak zvládá. Aktivita rodičů je adekvátní situaci. Samotní rodiče jsou zjevně spokojení s nastavenými pravidly. Jako pozitivum můžeme hodnotit, že jsme vesnická škola  a kontakty s rodiči jsou poměrně úzké.Komunikace mezi pedagogy probíhá pomocí telefonátů a sociálních sítí. V tomto neshledáváme problém. Naše výhoda spočívá ve faktu, že jsme malá škola a je celkem snadná domluva v takto úzkém kolektivu.

Jaká je ve škole digitální podpora distanční výuky?

Žákům byly zřízené účty na portále One drive. Každý žák vlastní svůj účet a je nabádán ke každodenní kontrole portálu. Na portál vložili ke sdílení pedagogové celkem čtyři soubory pro žáky a jedna složka pro žáky. První z nich je soubor s názvem DOMÁCÍ ÚKOLY – zde žáci najdou domácí úkoly aktualizované vždy každý čtvrtek. Soubor je vypracován dle ročníků, aby v tom měli žáci přehled. Druhý  soubor je s názvem AKTUÁLNÍ INFORMACE – v tomto souboru najdou žáci veškeré informace týkající se plnění domácích úkolů, plánů na skupinové konverzace v určitý čas, či aktuální stav karantény. Žákům je tento dokument stále připomínán ve skupinových konverzacích. Třetí dokument je s názvem UŽITEČNÉ ODKAZY – v něm žáci naleznou odkazy na online procvičování například na webových stránkách www.proskoly.cz nebo www.atf.cz . Souborová složka obsahuje prezentace formou power pointu pro každý ročník, které jsou podstatné pro výuku jednotlivých předmětů – například zeměpis.

 

Jak se inspirujete v metodách distančního vzdělávání?

Pedagogové se snaží žákům doporučovat veškeré dostupné webové stránky s online procvičováním, také žáky nabádají ke sledování programu učí telka, a žákům devátého ročníku jsou neustále zasílané odkazy na nové scio testy, které jsou důležité pro blížící se přijímací testy, například www.scio.cz.

Jak spolupracují učitelé při distančním vzdělávání?

Učitelé spolu komunikují telefonicky a pomocí sociálních sítí. Snažíme se, aby žáci nebyli přetěžování, ale zároveň aby obsah a množství bylo adekvátní situaci. Byly navrhnuty schůzky ve škole, ale nakonec jsme se domluvili, že budeme vše řešit online z důvodu zhoršené epidemiologické situace (vir se objevil ve vedlejších vesnicích).

Jak se daří zapojovat žáky do distančního vzdělávání?

Pokud je žákům zaslána důležitá zpráva (odesílání úkolů, termíny) jsou vždy povinni dát zprávě To se mi líbí, aby měli pedagogové jistotu, že si zprávu opravdu přečetli. Žáci tento úkol plní. Dále jsou také žáci nabádání k odesílání namátkových úkolů pedagogům každý čtvrtek. Namátkové úkoly jsou označené v dokumentu na one drivu tučně a červeně, vždy se jedná o 1 úkol z jednoho předmětu. Každý ročník má zvýrazněné většinou 4 předměty – 4 úkoly. Tyto úkoly zasílají žáci ke kontrole pedagogům každý čtvrtek v době od 18ti do 19ti hodin. Pokud žáci zašlou úkoly včas a správně vyplněné, jsou motivováni snížením počtu následujících úkolů (pokud to předmět dovolí, nestane se, že by časem nedostali žádný úkol) a pokud žáci úkoly zašlou po termínu, případně vůbec, získají tak do dalšího týdne o úkol navíc. Nicméně žáci odesílání vždy splní tak jak mají, těch co ho nesplní je minimum.

Jak využívají učitelé digitální techniku?

Pedagogové z prvního stupně používají s žáky videokonverzace, domluvené vždy na devátou hodinu ranní. Pedagogové z druhého stupně zapíší každý čtvrtek nové úkoly na One drive a během týdne jsou s žáky v kontaktu přes skupinové konverzace.

Jaké formy podpory digitální techniky distančního vzdělávání využíváte?

Pedagogové využívají již zmíněné skupinové konverzace přes aplikace messenger/whatsapp. Dále portál One drive, televizní pořady například Učí telka, případně také doporučované webové stránky ministerstvem školství, případně institutem NPI. Tyto užitečné odkazy posílá vždy pedagogům ředitel.

Jak se daří komunikace učitelů se žáky? (např. jaké aplikace/platformy většinou využívají apod.)

Žáci většinou komunikují bezproblémově přes skupinové konverzace v aplikacích messenger/whatsapp, popřípadě telefonicky. Snažíme se absolutně eliminovat veškeré mezilidské kontakty, žijeme zde v poměrně úzkém sociálním prostředí (fungující jediný obchod, atd.)

Jak organizují učitelé obsah distančního vzdělávání? (např. jaké on-line zdroje většinou využívají apod.)

Zdroje jsou popsány výše.

 

Jak učitelé hodnotí výkony žáků při distančním vzdělávání?

Žáci se snaží, jejich výkony odpovídají výkonům při běžném vyučování ve třídě. Jsou hodnocení přidáním/odebráním úkolu, jedničkou za domácí přípravu nebo aktivitu a známkou nehodnocen, pokud se opakovaně stává že úkol nezašlou ke kontrole. Žáci jsou chváleni při telefonickém kontaktu s rodiči, nebo jsou rodiče upozorněni na neplnění úkolů. Nelze hodnotit jinak než splnil/nesplnil, v termínu, atd. Kázeňské postihy za neplnění úkolů či nevhodné vyjadřování ve skupině budou řešené na nejbližší pedagogické radě. Prozatím si tyto informace uchovávají učitelé ve formě snímků obrazovek.

 

ZÁVĚREM

Je zřejmé, že tato forma výuky je pro všechny pedagogy dostačující, ale s běžným výchovně vzdělávacím procesem nesrovnatelná.Pedagogové, žáci i rodiče se s aktuálním systémem snaží vyjít a přijmout ho za svůj. Ze začátku bylo poměrně složité najít fungující a ne příliš složitý systém nicméně portál One drive se v tomto ohledu zdá být velice kvalitní a dostačující.