Jdi na obsah Jdi na menu

PRIMÁRNÍ PREVENCE

6. 9. 2020

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

 

 

       Základní škola a mateřská škola Pernink , p.o.

                      Karlovarská 118, Pernink

 

 

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Nikol Kučerová, garant prevence

Schválila: Mgr. Hana Dlouhá, ředitelka školy

 

1.ÚVOD

 

Preventivní program (PP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a tím na prevenci rizikového chování.

Pod pojmem rizikové chování (RCH) rozumíme takový typ chování, v jehož důsledku dochází ke zvýšení zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Jako rizikové chování označujeme zejména: šikanu a násilí ve školách včetně dalších forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.), poruchy příjmu potravy (např. bulimie nebo mentální anorexie), užívání anabolik a steroidů, kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobie, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí atd.

Základním legislativním dokumentem, který upravuje oblast primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních je školský zákon - č. 561/2004 Sb. (novela č.472/2011 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování.

Minimální preventivní program vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28.

 

 

Preventivní program naší školy je živý dokument a bude proto podle aktuálních potřeb a možností školy neustále doplňován, a to zejména v oblasti plánování a realizace konkrétních aktivit jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro pedagogy.

 

 

2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

 

Název a adresa školy

Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková organizace

Karlovarská 118 , Pernink 362 36

Ředitel

Mgr. Hana Dlouhá

Telefon

353 892 213

E-mail

skolaper@seznam.cz

 

 

Garant prevence

Nikol Kučerová

Telefon

601 226 229

E-mail

kucerova.nikol11@seznam.cz

Specializační studium

Primárně preventivní minimum

Studuje

Ano

Realizátor vzdělávání

Světlo Kadaň

 

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Hana Dlouhá

Telefon

  353 892 213

E-mail

skolaper@seznam.cz

Specializační studium

minimum

Studuje

ne

Realizátor vzdělávání

 

 

 

 

Počet tříd

Počet žáků

Počet pedagogických pracovníků

Ročníky

1.-5.roč.  2 třídy malotřídní

6.-9.roč.  4

     13

  

     39

   2

 

   8

Celkem

               6

     52

 10 + 1ŠD

 

 1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

 

3.1VNITŘNÍ ZDROJE ŠKOLY

 

 1. Charakteristika a materiální vybavení školy

 

výuka teoretická, školní jídelna, tělocvična, družina, školka dvoupodlažní budova + externí budova

dopravní dostupnost materiálně-technické vybavení:

 • šatna (společné pro dívky i chlapce, tj. pro každý ročník)
 • učebny (všechny vybavené vnitřní sítí a internetem, několik z nich dataprojektorem, popřípadě interaktivní tabulí)
 • všeobecně vzdělávacích předmětů
 • odborných předmětů (chemie, fyzika, biologie, dějepis)
 • cizích jazyků
 • výpočetní techniky
 • knihovna
 • tělocvična s nářaďovnou
 • venkovní dvorana
 • sociální zařízení

 

 

3.1.2Sociokulturní a národnostní charakteristika

 

Na škole se vzdělávají žáci české a vietnamské národnosti. Počet žáků školy je v průběhu roku poměrně stabilní.

 

 

3. 1.3 Prostředí

 

Úplná škola rodinného, venkovského typu, která se nachází v centru obce Pernink.

 

 

3.1.4Riziková prostředí ve škole pro výskyt rizikového chování

 

 • dívčí a chlapecká WC (riziko šikany a vandalizmu)
 • šatny (riziko krádeží, šikany, vandalizmu)
 • prostranství před budovou školy (zejména s ohledem na kouření)
 • školní jídelna - přecházejí - riziko úrazu cestou do jídelny

 

 

3.1.5Školní preventivní tým

 

Ředitelka školy Mgr. Hana Dlouhá

 

 • vytváří podmínky pro realizaci úkolů obsažených v Koncepci strategie a prevence SPJ u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT
 • nese odpovědnost za MPP, jeho realizaci a realizaci navazujících preventivních aktivit
 • pověřuje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence, kterého motivuje
 • nese zodpovědnost za jeho vzdělání v metodách, interaktivních technikách, v nácviku dovedností
 • zodpovídá za soustavné vzdělávání pracovníků školy, vytváří prostor pro informování učitelů o formách prevence a o situaci na škole
 • zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, informuje je o aktivitách realizovaných v rámci školy
 • sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, zajišťuje jejich pravidelné vyhodnocování a vyvozuje opatření
 • zajistí zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům v řádu školy nebo školského zařízení
 • spolupracuje při realizaci MPP s odborníky, vytváří podmínky pro poskytování poradenských služeb pro žáky, rodiče a učitele
 • provádí příslušná opatření při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje vybavení školy odbornými metodickými materiály a dalšími pomůckami pro realizaci MPP
 • zodpovídá za zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu do výuky v jednotlivých předmětech
 • provádí personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole Výchovná poradkyně  Mgr.Hana Dlouhá
 • koordinuje společně s MP aktivity školy v oblasti prevence
 • nabízí pedagogickým, nepedagogickým pracovníkům a žákům možnost poradit se o svých problémech
 • setkává se s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí a komunikaci s druhými
 • komunikuje s pedagogy a sbírá podněty
 • učitelé se na VP nebo MP obracejí v případě: výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, hrubého porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádeží ve třídách
 • spolu s garantem prevence diagnostikuje situaci, navrhuje řešení, setkání zainteresovaných lidí

           -    vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc

 • účastní se spolu s MP třídnických hodin, které organizují třídní učitelé a zajišťují tak prevenci konfliktů a problémů mezi žáky
 • obrací se na sociální odbor a kurátory v případě podezření na problém v rodině či porušování zákona

 

 

         garant prevence Nikol Kučerová

 

 • koordinují a kontrolují realizaci preventivního programu školy
 • podle potřeb program inovují a vyhodnocují
 • podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence a pravidelně je informují o vhodných preventivních aktivitách
 • zajišťují evaluaci procesu a výsledků PP
 • spolupracují s ostatními ŠMP, okresním metodikem, popř. krajským školským koordinátorem prevence preventivních aktivit, se školskými a poradenskými, preventivními a krizovými zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu dětí
 • informují žáky školy, zákonné zástupce a pracovníky školy o jejich činnosti
 • podílí se na opatřeních při výskytu rizikového chování ve škole a dává podněty k možné nápravě
 • navrhuje vhodné odborné a metodické materiály pro realizaci MPP
 • vedou písemné záznamy o rozsahu a obsahu činnosti školního metodika prevence a navržených a realizovaných opatřeních

 

Školní preventivní tým úzce spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci školy.

 

 

3.1.6   Vnitřní informační zdroje

 

 • odborná a metodická literatura dostupná v knihovně
 • odborné časopisy týkající se primární prevence
 • aktuální dokumenty, směrnice a vyhlášky na vnitřní síti školy
 • webové stránky školy obsahující kontakty na členy preventivního týmu a třídní učitele, aktuální informace o dění na škole, školní řád a ŠVP
 • krabičky na dotazy, tj. schránky důvěry

 

 

3.2VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOLY

 

 1. Odborná pomoc

 

Škola spolupracuje zejména s těmito organizacemi a odbornými zařízeními:

 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

 

Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary

Tel.: 353 176 511 – ústředna, sociální pracovnice

Fax.: 353 176 518

E-mail: sekretariat@pppkv.cz

 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež – Krizové centrum

 

Odloučené pracoviště Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary

Tel.:353 222 848

E-mail: svpkv@volny.cz

 

Městský úřad Ostrov

Jáchymovská 1

363 01 Ostrov

 

Bc.Markéta Schmiedová, tel. 354 224 812, e – mail mschmiedova@ostrov.cz

 

Magistrát Města Karlovy Vary

 

    U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary

 

  Tel.: 353 118 554 Bc. Romana Svobodová, DiS. – vedoucí odboru sociálních věcí         353 118 580 Ing. Bc. František Pavlásek – vedoucí oddělení SPOD

353 118 270 Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí odboru školství a tělovýchovy E-mail: r.svobodova@mmkv.cz, f.pavlasek@mmkv.cz, f.skaryd@mmkv.cz

 

 

 

 

 

3.2.2Metodická pomoc

 

Škola využívá pomoci u následujících zařízení:

 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

 

Okresní metodik prevence: Mgr. Martina Fialová Tel.: 353 176 522,

E-mail: mfialova@pppkv.cz

 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje

 

Krajský školní koordinátor prevence Ing. Eva Cíchová, 353 502 446

 

 

3.2.3Vnější informační zdroje

 

Škola k zisku informací využívá zejména tyto webové stránky následujících organizací:

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.

 

3.3ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE

 

Obtížnou situací pro nás také je, že žáci pocházejí z různých sociálních vrstev a různých etnik.

Budova školy se nachází přímo u hlavní komunikace. Nevýhodou polohy školy je způsob trávení volného času žáků - potulování se v partách, kouření, požívání alkoholu, zneužívání návykových látek, vandalismus, drobné krádeže, pobyt u počítače či televize.

 

3.3.1Pozitiva

 

 • Na škole se pravidelně organizují celoškolní projekty
 • Učitelé se pravidelně scházejí na organizačních a pracovních poradách. Pedagogové se průběžně vzdělávají podle potřeby a nabídky vzdělávacích kurzů.
 • Každý rok v září se pro žáky všech ročníků pořádá adaptační kurz, který umožňuje snazší přechod z prázdninového režimu do režimu školního a napomáhá budování kvalitního třídního kolektivu.
 • Dále učitelé organizují tematické výlety.
 • Významnou roli při realizaci PP mají jednotliví učitelé, kteří pod vedením ŠMP začleňují jednotlivá preventivní témata do výuky, a to v souladu s RVP, ŠVP a svými tematickými plány. Třídní učitelé mají prostor v pravidelných třídnických hodinách, které jsou součástí rozvrhu.
 • Žáci o případných problémech mohou informovat své třídní učitele, výchovnou poradkyni, garanta prevence
 • Rodiče spolupracují s třídními učiteli i ostatními učiteli.
 • Zvolení zástupci rodičů pracují ve Školské radě.
 • Rodiče se školou spolupracují, ale o problematiku rizikového chování se většinou zajímají, až když se s některým jevem setkají u svého dítěte nebo v kolektivu, jehož je jejich dítě součástí.
 • Garant prevence poskytuje konzultace po dohodě.
 • S rodiči jednají třídní učitelé v rámci svých konzultačních hodin a na třídních schůzkách.
 • Kontaktní údaje na učitele rodiče získají z webových stránek školy.

 

3.3.2Negativa

 

 • agresivní chování žáků vůči sobě
 • šikana
 • občasné ničení školního majetku
 • drobné krádeže
 • skryté záškoláctví některých žáků
 • častá absence některých žáků ve výuce
 • malý zájem rodičů o dění ve škole

 

3.3.3Závěr

 

Náš Preventivní program pro školní rok 2019/20 je proto zaměřen na:

 

 1. prevenci intolerance a nevhodného chování žáků vůči sobě navzájem, tedy prevence šikany a násilí, vandalismu, xenofobie a rasismu

 

 1. podporu zdravého životního stylu

 

 1. prevenci kriminálního chování dětí a mladistvých

 

 1.  prevenci zaměřenou proti užívání legálních návykových látek

 

 1. budování bezpečného klima ve škole

 

 

 

4.CÍLE PP

 

4.1DLOUHODOBÉ CÍLE

 

Dlouhodobý cíl I:

Vytvořit a rozvíjet bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí na naší škole.

Ukazatele dosažení cíle:

Dobré vztahy mezi žáky vzájemně i mezi žáky a pedagogy. Příjemná atmosféra ve škole

Zdůvodnění cíle:

Vytvoření kladného vztahu ke škole a pocitu bezpečí.

 

 

Dlouhodobé cíl II:

Posílení pozitivního aktivního přístupu žáků ke zdravému životnímu stylu

Ukazatele dosažení cíle:

Snížení počtu žáků, u kterých se vyskytuje rizikové chování

poškozující   zdraví   jedince   jako   je   kouření   a                                   zneužívání návykových látek

Zdůvodnění cíle:

Životní styl zásadně ovlivňuje zdraví jedince

 

 

 

 1. KRÁTKODOBÉ CÍLE

 

Krátkodobý cíl I:

Efektivní vedení třídnických hodin

Ukazatele dosažení cíle:

Zápisy z třídnických hodin

Zdůvodnění cíle:

Předcházení a bezprostřední řešení rizikových projevů v chování žáků, posilování pozitivního klimatu ve třídě a pomoc při řešení

konfliktních vztahů mezi třídami, nebo mezi třídou a pedagogem je nejdůležitější úkol pro třídního učitele

Návaznost na dlouhodobé

cíle:

Bezpečné prostředí v každé třídě, to je bezpečná škola

 

 

Krátkodobý cíl II:

Seznámení žáků s preventivním týmem a se situacemi, kdy vyhledat jeho pomoc

Ukazatele dosažení cíle:

Dotazník, zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli

Zdůvodnění cíle:

Každý žák školy by měl vědět, na koho se v případě potřeby pomoci měl obrátit

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Vytváření bezpečného prostředí ve škole, budování dobrých vztahů mezi učiteli a žáky

 

 

Krátkodobý cíl III:

Při  řešení  problémového   chování   využít   spolupráci   rodičů v maximální míře, zvýšení informovanosti o práci garanta prevence

Ukazatele dosažení cíle:

Zpětná vazba ze strany rodičů, lepší pozice školy na veřejnosti, vyšší počet rodičů na třídních schůzkách

Zdůvodnění cíle:

Otevřená komunikace a spolupráce s rodinou je důležitá pro

budování bezpečného prostředí ve škole

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Poskytování poradenských služeb rodičům, vytváření příznivého klimatu školy ve spolupráci s rodiči

 

Krátkodobý cíl IV:

Zajistit zvyšování kvalifikace členů školního preventivního týmu a ostatních pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

Ukazatele dosažení cíle:

Počet vzdělávacích aktivit, počet proškolených pedagogů,

dotazník

Zdůvodnění cíle:

Pedagogové, kteří se neustále vzdělávají i mimo svůj obor, jsou

připraveni předcházet, případně včas řešit projevy rizikového chování

Návaznost na dlouhodobé cíle:

K   vytvoření   bezpečného     prostředí    ve    škole    je      potřeba spolupráce všech pedagogů

 

 

Krátkodobý cíl V:

Zvýšení informovanosti žáků o účincích návykových látek pomocí besed a přednášek ve třídách

Ukazatele dosažení cíle:

Hodnocení učiteli přítomnými při realizaci, dotazník pro žáky,

pracovní listy

Zdůvodnění cíle:

Snížení  počtu  žáků,  kteří  na  základní  škole  experimentují    s návykovými látkami

Návaznost na dlouhodobé

cíle:

Znalost důsledků užívání návykových látek posiluje aktivní

přístup k zdravému životnímu stylu

 

 

 

 

 1. SKLADBA AKTIVIT PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY

 

Jednotlivé aktivity budou průběžně doplňovány podle aktuální nabídky.

 

 

5.1AKTIVITY PRO PEDAGOGY

 

 

Stanoveny dle nabídky

 

 1. AKTIVITY PRO ŽÁKY

 

 

 1. Tematické bloky ve výuce zaměřené na prevenci rizikového chování

 

Zařazeny v jednotlivých předmětech prvního i druhého stupně.

 

 1. Programy nespecifické prevence

 

 

Název akce

Charakteristika akce

Zodpovědná osoba

Datum

Zájmové kroužky

Organizace zájmových kroužků – v rámci Šablon II

                                                       v rámci ŠD

Mgr.Hana Dlouhá

Po celý šk.rok

Adaptační kurs

Seznamování žáků všech ročníku

TU

Září 2020

 

 1. Programy specifické prevence

 

 

Název programu

Sociometrie

Typ programu

Blok primární prevence

Stručná charakteristika programu

Sociometrická měření jsou nezbytnou součástí každé skupinové diagnostiky. O kolektivu umožňují získat značné množství přehledných a ucelených informací. Tyto informace pak slouží jako východiska pro následnou intervenci či

dlouhodobou práci s daným kolektivem.

Realizátor

PPP Karlovy Vary, Martina Fialová

Cílová skupina

 

Počet žáků v programu

 

Počet hodin programu

 

Návaznost programu na cíle MPP

V rámci sociometrie jsou jedincům pokládány tzv. sociometrické otázky, tj. takové otázky, které „respondentovi nabízí možnost vybrat některé lidi z daného množství osob (skupiny spolužáků, spolupracovníků atd.) za použití určitého výběrového kritéria“. Kvantitativní výsledky takového testu (množství preferencí dle zvoleného kritéria) jsou pak analyzovány a převáděny do kvalitativní roviny. Tímto postupem  můžeme  zjišťovat,  kdo  má  jakou  pozici  v daném

kolektivu,  tj.  kdo  je  spíše  oblíbený,  kdo  naopak  stojí mimo skupinu atd.

Ukazatelé úspěšnosti

 

Termín

 

Místo konání

Učebny školy

Finančí náklady

zdarma

 

 

 

 

5.2 AKTIVITY PRO RODIČE

 

 

Název programu

Třídní schůzky

Stručná charakteristika programu

Setkání rodičů s třídním učitelem, na kterém jsou informováni o činnosti školy, plánovaných akcích, chování a prospěchu žáka, na prvních třídních schůzkách jsou rodiče seznámeni

s preventivním týmem školy, jeho činností a MPP školy

Realizátor

Škola prostřednictvím třídních učitelů

Cílová skupina

Zákonní zástupci žáků SŠ

Návaznost programu na cíle MPP

Zapojení rodičů do dění ve třídě napomáhá udržování dobrého klimatu na škole

Informovaní rodiče aktivněji pomáhají škole a žákům řešit případné projevy nežádoucího chování

Ukazatele úspěšnosti

Počet zúčastněných rodičů v jednotlivých třídách

Rodiče se bez obav obracejí na pracovníky školy v případě problému a spolu s pedagogy hledají nejefektivnější formu řešení problému

Vzájemná dobrá spolupráce třídní učitel - žák - rodič

Termín

Září 2020, listopad 2020, duben 2020, červen 2020 – I.st.

Zodpovědná osoba

Vedení školy + třídní učitelé

Místo konání

Učebny školy dle rozpisu

 

 

Název programu

Osobní konzultace rodičů s pedagogy

Stručná charakteristika programu

Setkání rodičů s třídním učitelem či dalšími pedagogy, popř.

výchovnou poradkyní či metodičkou prevence podle aktuální potřeby rodiče či žáka

Realizátor

Škola (prostřednictvím vypsaných konzultačních hodin)

Cílová skupina

Zákonní zástupci žáků ZŠ

Návaznost programu na cíle MPP

Včasné upozornění na případný problém napomáhá vytvořit vhodnou strategii pro jeho řešení, popř. eliminovat jeho následky

Efektivní komunikace rodič - pedagog napomáhá udržování dobrého klimatu ve škole

Ukazatele úspěšnosti

Využívání konzultačních hodin pedagogů rodiči Vzájemná dobrá spolupráce třídní učitel - student - rodič

Termín

Konzultační hodiny všech pedagogů jsou na webu školy

Zodpovědná osoba

Vedení školy + pedagogové

 

 1. KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ

V preventivním programu nechybí konkretizace dlouhodobých a krátkodobých cílů školy. Evaluace bude v budoucích letech podepřena i dotazníkovým průzkumem klimatu školy  a zúčastní se ho žáci, pedagogové i zákonní zástupci.

Programy primární prevence máme soustředěné do celého školního roku,  2. pololetí je více zaměřeno na společné akce (exkurze, výlety, soutěže, turnaje, apod.).

Začátek školního roku se nese v duchu adaptačních kurzů, poté se konají společné akce jako je například výlet do kina Ostrov v rámci FOH 2020, drobné výlety na výstavy, do galerií aj. pořádané příslušnými pedagogy, besídky pro děti – Mikuláš, Vánoční besídka, projektové dny. Druhé pololetí se poté nese převážně ve vyučovacím duchu, obohacený o drobné výlety, besedy, výstavy, projektové dny ( Masopust, Čarodějnice,…) a v závěru roku třídními výlety. Školní rok je pak ukončen slavnostním předáváním vysvědčení.

Vzhledem k situaci, která trvá od minulého školního roku  - mimořádná opatření ministerstva Covid – 19, je obtížné plánovat jakékoliv akce a ty pak uskutečňovat. Vše je podřízeno nařízení ministerstva, vyhlášenému omezení výuky, popřípadě uzavření škol a distanční výuce.

 

 

Vypracovala: Nikol Kučerová, garant prevence

 

 

 

 

ŠIKANA

 

nahled_pcr_sikana_a5.jpg

nahled_pcr_sikana_a3.jpg